مهدکودک فیلسوفان کوچک در الهیه

مهدکودک فیلسوفان کوچک در الهیه

اولین مهد کودک تخصصی کشور با روش «های اسکوپ» (high scope)

high-scope یک شیوه آموزشی نوین ویژه کودکان ٣-۶ سال می باشد به کارگیری این رویکرد به فرهنگ، خانواده، جنسیت و بهره هوشی کودکان بستگی ندارد. از این شیوه آموزشی می توان هم در مدارس دولتی و هم غیردولتی استفاده کرد.

high-scope لغت به معنای بالاترین نقطه توجه یا بالاترین هدف می باشد. اما معنای آموزشی آن یک رویکرد یادگیری فعال و پویا می باشد که در آن بچه ها به طور مستقیم با أفراد، أشیاء، حوادث، عقاید و وسایل مختلف مواجه می شوند و مشخصا آن ها را تجربه می کنند.

تهران خیابان ولیصر بالاتر از پارک وی خیابان خیام تقاطع نصیبی سمت راست خیابان تختی دوم پلاک ۲۹
معرفی مهدکودک / موسسه

اولین مهد کودک تخصصی کشور با روش «های اسکوپ» (high scope)

high-scope یک شیوه آموزشی نوین ویژه کودکان ٣-۶ سال می باشد به کارگیری این رویکرد به فرهنگ، خانواده، جنسیت و بهره هوشی کودکان بستگی ندارد. از این شیوه آموزشی می توان هم در مدارس دولتی و هم غیردولتی استفاده کرد.

high-scope لغت به معنای بالاترین نقطه توجه یا بالاترین هدف می باشد. اما معنای آموزشی آن یک رویکرد یادگیری فعال و پویا می باشد که در آن بچه ها به طور مستقیم با أفراد، أشیاء، حوادث، عقاید و وسایل مختلف مواجه می شوند و مشخصا آن ها را تجربه می کنند.

در این شیوه آموزشی علاقه و انتخاب بچه ها در راس هرم شیوه آموزشی های-اسکوپ می باشد.

بچه ها در شیوه آموزشی پویا ساختار دانش و یافته های خود را بر أساس تعامل با مردم و دنیای أطراف خود بنا می کنند.

یکی از ویژگی های بارز شیوه های-اسکوپ فرآیند پویا بودن این سبک آموزشی می باشد در فرآیند آموزشی پویا کودکان ساختار دانش و یافته های خود را بر أساس تعامل با مردم و دنیای أطراف خود بنا می کنند برجسته ترین شیوه آموزشی پویا ،تداوم و استمرار آن است که در برنامه روزانه تداعی می شود.

چرخه أصلی برنامه روزانه های-اسکوپ برنامه ریزی، اجرا و بازبینی می باشد.
کودکان به تنهایی در طراحی، اجرا و بازبینی کار می کنند،می توانند در گروه های کوچک یا بزرگ باشند. بنابراین آن ها ترغیب می شوند تا اجتماعی را برای خود بسازند که حقیقی باشد.

طبق تحقیقات انجام شده در ایالات متحده آمریکا از سال ١٩٧٠آغاز شد پس از ٢٧سال تحقیق نتایج را این گونه اعلام کرد به ازای هر دلاری که برای خردسالان سرمایه گذاری می شود از طریق آموزش های-اسکوپ high-scopeدر کودکان إیجاد می شود بعد از ٢٧سال هفت دلار صرفه جوبی صورت گرفته است از این رو بأنک جهانی به ترویج این شعار پرداخت که (شش سال سرمایه گذاری کن و شصت سال بهره ببر)

افزودن دیدگاه جدید